Sakramenty


Chrzest

Chrzest jest fundamentem całego życiachrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innychsakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni z grzechu pierworodnego,odrodzeni jako dzieci Boże, stajemy się członkami Chrystusowego Kościoła istajemy się uczestnikami Jego posłania. 
Z chwilą decyzji o chrzcie swego dziecka rodzice przyjmują na siebie obowiązekreligijnego wychowania dziecka. Wychowanie religijne posiada decydująceznaczenie dla całego późniejszego życia dziecka. Rodzice chrzestni powinniwspomagać rodziców, a nawet – w wyjątkowych sytuacjach – przejąć wychowanie religijne.

Co należy przygotować?


Przed chrztem należy zakupić świecę gdyż zapomocą świecy w czasie chrztu będziemy przyjmować światło Chrystusa, odpalającogień od świecy paschalnej. Rodzice przynoszą również do kościoła białą szatę,znak czystości i łaski uświęcającej, którą matka chrzestna w odpowiednimmomencie nakłada na dziecko. Świece i białe szatki można zakupić w większościsklepów z dewocjonaliami.


Kto może zostać chrzestnym?


Chrzestnymi dla dziecka mogą być takie osoby,które same przyjęły sakrament chrztu św., Eucharystii, bierzmowania, są osobamiwierzącymi i praktykującymi aby być wzorem religijnego życia dla dziecka.Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. wzwiązku cywilnym, konkubinacie lub nie mające nic wspólnego z życiem Kościoła.Wymagany minimalny wiek to 16 lat.


Kto i kiedy zgłasza chrzest i jakie dokumenty należy przedstawić?


Dziecko do chrztu zgłasza w kancelarii parafialnej ojciec dziecka wpierwszych dniach po urodzeniu dziecka. Należy przedstawić akt urodzeniadziecka. W kancelarii ustala się dzień chrztu św. Jeżeli chrzestni mieszkają winnej parafii powinni wcześniej zgłosić się do swojego Proboszcza pozaświadczenie dla ojca lub matki chrzestnej. Jest ono świadectwem religijnościi na tej podstawie można być dopuszczonym do godności chrzestnego. Z tymzaświadczeniem należy przed dniem chrztu przystąpić do sakramentu pokuty.Przystępując do spowiedzi należy przed jej rozpoczęciem powiedzieć kapłanowi,że jest to spowiedź ojca lub matki dziecka przed chrztem lub spowiedź ojca lubmatki chrzestnej i dać do podpisu stosowny dokument. Wszelkie zaświadczenia należyzłożyć w kancelarii parafialnej w ostatnich dniach przed chrztem dziecka. Niedopuszczalne jest aby w dniu chrztu rodzice i chrzestni nie przystąpili doKomunii Św.

I komunia święta

„Czyńcie to samo na moją pamiątkę...” Gdy jesteśmy tak mali, że rodzice noszą nas na rękach, przyjmujemy sakrament Chrztu Świętego.


Wtedy to zostajemy pozbawieni grzechu pierworodnego i włączeni do Kościoła.

Później, gdy jesteśmy już trochę starsi i na tyle świadomi, by przyjąć naukę Kościoła i całym sobą uczestniczyć w Eucharystii, czeka na nas jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu katolika – Pierwsza Komunia Święta. Dlaczego jest ono tak ważne? I dlaczego przywiązuje się do niego tyle uwagi?

Samo słowo „komunia” wywodzi się z łacińskiego słowa „communia”, które oznacza wspólnotę. W religii katolickiej Komunia jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy:


“A gdy nadeszła godzina, zasiadł do stołu i dwunastu apostołów z Nim. Wtedy powiedział do nich: Tak bardzo pragnąłem spożywać z wami tę Paschę, zanim zacznę cierpieć. Bo mówię wam, że już nie będę jej pożywał, aż się dopełni w królestwie Bożym. A potem wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i powiedział: Weźcie go i podzielcie między siebie. Bo mówię wam, że odtąd już nie będę pił z owocu winnego szczepu, dopóki nie przyjdzie królestwo Boże. A potem wziąwszy chleb, odmówił dziękczynienie, połamał i rozdał go im mówiąc: To jest ciało moje wydane za was. Czyńcie to samo na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i powiedział: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we krwi mojej, która będzie za was wylana...” (frag. z Biblii Warszawsko-Praskiej, Łk 22;14-20)


W ten sposób Chrystus składając dziękczynienie Bogu Ojcu podczas swej Ostatniej Wieczerzy ustanowił sakrament Komunii Świętej, który jest symbolem uczestnictwa w drodze Chrystusa ku zbawieniu ludzkości – męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Element ten stanowi dzisiaj stałą część liturgii chrześcijańskiej. Aby zatem móc doświadczać tej bliskiej obecności Stwórcy należy przejść odpowiednie przygotowanie, poznać zasady wiary i naukę Kościoła, aby akt spożycia białego, krągłego opłatka móc należycie docenić.

Dlatego właśnie tak ogromną wagę przywiązuje się do wydarzenia jakim jest Pierwsza Komunia Święta. Chodzi o to, aby spożycie Komunii Świętej było jak najbardziej świadome, pamiętając przy tym co Hostia symbolizuje i co oznacza przyjęcie Komunii, gdy podczas spowiedzi zatailiśmy grzech ciężki. Warunkiem bowiem uczestnictwa w obrzędzie i przyjęcia Komunii jest oczyszczenie się z grzechów.

Pierwsza spowiedź stanowi dla dziecka olbrzymie przeżycie. Jest to praktyczny sprawdzian wiedzy, którą zdobywało na ten temat na lekcjach religii. Pierwsza spowiedź poprzedzona jest więc licznymi próbami - najpierw w ramach katechezy, później już w samym kościele. Zanim dziecko odbędzie pierwszą spowiedź, musi oswoić się z konfesjonałem, obecnością księdza oraz faktem, że ma szczerze wyznać swoje przewinienia i grzechy. Spowiedzi tej dodatkowo towarzyszy niepewność, czy uzyska rozgrzeszenie i jaką pokutę otrzyma za złe uczynki.

Aby zatem wierni zyskali mądrego i wtajemniczonego w naukę Kościoła członka wspólnoty, należy go dobrze przygotować. Oczywiście trzeb mieć na uwadze, że obcujemy z dzieckiem, dlatego nie możemy pozwolić sobie na skomplikowane teologiczne teorie. Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie ucznia do Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej?

Odpowiedź wydaje się jasna. Kościół i rodzice. Parafia z dużym, kilkumiesięcznym wyprzedzeniem planuje odpowiednie przygotowanie dzieci do tego uroczystego wydarzenia. Natomiast przed samą ceremonią odbywają się kilkutygodniowe próby komunijne w kościele. Dzięki nim dzieci oswajają się z podniosłym charakterem uroczystej Mszy Świętej, w której będą brać udział, ćwiczą kolejność wydarzeń, sposób zachowania i poruszania się w poszczególnych momentach, powtarzają pieśni i modlitwy.

Wspomnieliśmy, że również na rodzicach spoczywa obowiązek odpowiedniego przygotowania dziecka do świadomego przyjęcia Komunii Świętej. Jest to prawda, ponieważ to od najbliższych osób zależy na ile ten dopiero co wkraczający na łono wspólnoty Kościoła – młody człowiek – doceni znaczenie tak bliskiego obcowania z Bogiem.

Bierzmowanie

Kliknij, aby edytować nagłówek...

W sakramencie bierzmowania ochrzczeni przechodządalszy etap chrześcijańskiego wtajemniczenia. Każdy chrześcijanin powinien sięrozwijać w swoim życiu wiary ku pełni dojrzałości duchowej. Dojrzałość duchowa/nie jest ona uzależniona od ilości lat/ polega przede wszystkim na :

 • budowaniu wspólnoty Chrystusowego Kościoła
 • szerzeniu i bronieniu wiary słowem i czynem
 • służeniu innym ludziom
 • W bierzmowaniu Duch Święty daje moc do takiegootwarcia się na drugich i do realizowania przykazania miłości w naszym życiu.


  Przygotowanie do bierzmowania


  Warunkiem przystąpienia do sakramentubierzmowania jest więc dojrzałe życie religijne i życie moralne zgodne z wiarą.
  Kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania przygotowują się przez całeswoje życie. W przygotowywaniu pomagają rodzicom parafie i katecheci.Bezpośredni okres przygotowania do przyjęcia bierzmowania to trzy lata nauki wgimnazjum. Młodzież gimnazjalna powinna uczestniczyć gorliwie w katechizacji wszkole pogłębiając wiedzę religijną. Wiedza ta i religijność wyniesiona z domu,powinna przenieść się na osobiste życie wiary kandydata. Życie wiary uwidaczniasię w regularnym i pełnym uczestnictwie w niedzielnej i świątecznejEucharystii, w regularnym /raz w miesiącu/ przystępowaniu do sakramentu pokutyi komunii św., w udziale w Mszach szkolnych oraz w poza szkolnych spotkaniachprzygotowujących do bierzmowania. Przed samym bierzmowaniem kandydat osobiściepisze prośbę do Ks. Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania, uzasadniającswoją dojrzałość do przyjęcia tego sakramentu. Proboszcz w chwili udzielaniasakramentu przedstawia Ks. Biskupowi kandydatów i zgodnie ze swoim sumieniemdopuszcza ich do przyjęcia bierzmowania. W sytuacji niedojrzałości religijnejkandydata proboszcz ma prawo przesunąć na później termin przystąpienia dobierzmowania by dać czas kandydatowi na większe pogłębienie wiary i życia zgodnegoz nią. Zainteresowanym rodzicom i kandydatom proboszcz uzasadnia swoją decyzję.


  Aby przyjąć sakrament bierzmowania należy:


 • Uczestniczyć w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania
 • Na lekcjach katechezy zdać egzamin z wiedzy religijnej
 • Złożyć na ręce proboszcza prośbę skierowaną do Ks. Biskupa o udzielenie bierzmowania.
 • Dostarczyć świadectwo chrztu /jeżeli chrzest miał miejsce w innej parafii niż parafia bierzmowania/
 • Kandydaci starsi niż 3 klasa gimnazjum powinni przedstawić proboszczowi opinię i zaświadczenie z uczestnictwa w katechezie wystawione przez katechetę /jeżeli kandydat jest w wieku szkolnym
 • Kandydaci starsi niż 3 klasa gimnazjum a chcący przystąpić dobierzmowania powinni zgłosić się do proboszcza zaraz na początku roku szkolnegow którym będzie bierzmowanie.

  Sakrament pokuty

  "Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą" /KKK 1422/

  Spowiedź św. w naszej Parafii 30 min przed każdą Mszą św.

  Warunki dobrej spowiedzi:


 • Rachunek sumienia - przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
 • Żal za grzechy - boleść duszy z powodu zranienia Boga - Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
 • Postanowienie poprawy - postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
 • Szczera spowiedź - wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię).
 • Zadośćuczynienie - wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.
 • Kreator www - przetestuj za darmo