Ministranci

          Jakimi zasadami żyje ministrant:


 • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki
 • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.


 •   Podstawowe wskazania dla służby liturgicznej:


 • -                                    -Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii.
 •                                       Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii
 •                                         lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.
 •                                       -Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi.
 •                               Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku,
 •                                                         lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
 •                                       -Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności.
 •                             Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich "świadomie i owocnie".
 •                                           -Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi.
 •                                                             Należy więc podkreślać przekazywana treść, a nie samego siebie.
 •                                                       -Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium
 •                                           biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach.
 •                                                                       -Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.
 •                         -Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.
 •                                                       -Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.
 •                                 -Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.
 • Kreator www - przetestuj za darmo